شيمی اسپیـن فینیـش (Spin finish) در صنایـع نساجـى

گردآورنده : بنت الهدی عالمی چکیده: هدف از ارائه این مقاله ,بیان تعاریف مربوط به الکتریسیته ساکن,مشکالت حاصل از آن در صنعت نساجی و ارائه راهکار های مرتبط با آن می باشد. در این خصوص مطالبی در خصوص اسپین فینیش نیز ارائه می گردد. مقدمه الکتریسیته ساکن. به مفهوم انباشته شدن بار الکتریکی بدون تحرک

ادامه مطلب